Knauf Knauf POINT

Podmínky použití kalkulačního programu Knauf Point

Tyto všeobecné podmínky stanovují pravidla pro použití kalkulačního programu Knauf Point provozovaného společností KNAUF Praha, spol s r.o., se sídlem Mladoboleslavská 949, Praha 9, 197 00, IČ: 16191102 (dále jen KNAUF), pro všechny uživatele.

Nabídka zboží, uzavření smlouvy

1. Nabídka zboží prezentovaná v kalkulačním programu Knauf Point má pouze informativní charakter, je pouze ukázkou prodávaného zboží, pro informování zákazníků o sortimentu zboží společnosti KNAUF a skladbách jednotlivých systémů. Nabídka zboží sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná poptávka uživatele doručená zvolenému prodejci. Nabídka v rámci kalkulačního programu Knauf není závazkem zprostředkovat kupní smlouvu, pouze umožňuje uživatelům odeslání poptávky jednotlivým prodejcům.

2. Uživatel si při vyplňování poptávky může vybrat libovolného prodejce zboží z nabídky v kalkulačním programu. Teprve mezi takto zvoleným prodejcem a uživatelem vzniká smluvní vztah. Vybraný prodejce (dále jen „prodávající“) je od okamžiku akceptace poptávky jediným a výlučným subjektem odpovědným za prodej a dodání zboží kupujícímu. Společnost KNAUF neodpovídá za dostupnost zboží u vybraného prodávajícího, ten přebírá závazek dodat zboží až akceptací poptávky.

3. Kupujícímu je umožněno před odesláním poptávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do poptávky vložil, a to i z důvodu možnosti kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do poptávky. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat poptávku“. Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po doručení poptávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím obdržení. Tímto potvrzením o přijetí poptávky se potvrzuje doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy.

4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím – akceptací poptávky. Prodávající potvrdí akceptaci návrhu na uzavření smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho poptávce. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami vybraného prodávajícího.

5. Ceny v kalkulačním programu jsou doporučené prodejní ceny vč. DPH a mohou se průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Konečná cena a způsob platby jsou vždy dohodnuty mezi prodávajícím a kupujícím nezávisle na kalkulačním programu.

Ochrana osobních údajů, archivace

1. Kupující odesláním poptávky prostřednictvím kalkulačního programu Knauf uděluje společnosti KNAUF Praha, spol. s r.o. svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo v databázi zákazníků za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů, a to až do doby, než písemně (včetně emailu) doručí společnosti KNAUF svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

2. KNAUF Praha, spol. s r.o. informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a zneužití. Tyto údaje KNAUF Praha, spol. s r.o. nepředá bez předchozího souhlasu kupujícího žádné třetí osobě, s výjimkou případné povinnosti uložené zákonem. KNAUF Praha, spol. s r.o. je oprávněn poskytnout osobní údaje kupujících vždy vybranému prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy a přepravcům, kteří jsou pověřeni dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro prodej a doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může KNAUF Praha, spol. s r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

3. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zpracování osobních údajů bude na základě písemné žádosti kupujícího (včetně emailu) doručené společnosti KNAUF ukončeno a údaje zlikvidovány.

4. Poptávky jsou počínaje jejich potvrzením archivovány KNAUF Praha, spol. s r.o., a to i po jejich akceptaci ze strany prodávajícího. Poptávky jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným poptávkám má výlučně KNAUF Praha, spol. s r.o., případně subjekt pověřený archivací. Na žádost zpřístupní KNAUF poptávku také kupujícímu a prodávajícímu. Poptávky nelze zpřístupnit třetím osobám, s výjimkou případné povinnosti uložené zákonem.

Další ustanovení

1. Název a popis zboží, včetně jeho vlastností, které je v rámci kalkulačního programu nabízeno, je uveden u konkrétního produktu (odkaz na produkt). Kalkulační program používá český jazyk.

2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Společnosti KNAUF nevznikají v důsledku uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím žádná práva a povinnosti, nevzniká nárok na žádnou provizi či jinou odměnu, ani na náhradu nákladů spojených s provozem kalkulačního programu. Společnost KNAUF neodpovídá za splnění kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

4. KNAUF Praha, spol. s r.o. není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Kupující mohou kontaktovat společnost KNAUF Praha, spol. s r.o. prostřednictvím rychlého vzkazu zobrazeného na stánkách www.knaufpoint.cz v záložce kontakty. Případné stížnosti spotřebitelů lze zaslat na [email protected], nebo se přímo obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která je rovněž centrem mimosoudního řešení sporů.

6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01. 06. 2017.